Càlcul estructural

Sectors amb què treballem: Càlcul Estructural, realitzant informes d'anàlisi estructural, projectes de càlcul d'estructures, estudis de sobrecàrregues i certificats de solidesa estructural per garantir la seguretat i l'eficiència en la construcció i el manteniment d'infraestructures.

Enginyeria per a l'automoció

Informe anàlisi estructural

Gestionem i avaluem la integritat estructural, determinant la capacitat de càrrega i proposant solucions per mantenir la seguretat i funcionalitat de les edificacions.

Enginyeria per a Logística

Projecte càlcul estructures

A Engind dissenyem i elaborem càlculs estructurals detallats per a projectes de construcció, assegurant la resistència, estabilitat i conformitat amb normatives vigents.

Serveis denginyeria

Estudi de sobrecàrregues

L'estudi de sobrecàrregues analitza com les estructures existents poden suportar càrregues superiors a les habituals, considerant factors com a pes addicional temporal o modificacions en l'ús.

Enginyeria per a la Indústria Alimentària

Certificat de solidesa estructural

El Certificat de solidesa estructural és un document oficial que acredita la seguretat i la fermesa d'una construcció, verificant que compleix totes les normatives tècniques i de construcció vigents.

Què inclouen els serveis de càlcul estructural de Engind?

Els serveis de càlcul estructural de Engind abasten una àmplia gamma d'activitats i tècniques enfocades en l'anàlisi i el disseny d'estructures per assegurar-ne l'estabilitat i la seguretat. Alguns exemples dels nostres serveis en aquest sector inclouen:

  • Disseny i anàlisi estructural: Els nostres experts en càlcul estructural desenvolupen dissenys detallats i realitzen anàlisis per garantir la resistència i estabilitat de les estructures davant de càrregues i forces diverses.
  • Avaluació de materials i tècniques constructives: Realitzem estudis per determinar els materials més adequats i les tècniques constructives òptimes per a cada projecte, considerant factors com la resistència, durabilitat i costos.
  • Modelat i simulació estructural: Utilitzem eines de modelatge i simulació avançades per preveure el comportament de les estructures davant de diferents condicions de càrrega i situacions sísmiques, permetent optimitzar el seu disseny i rendiment.
  • Inspecció i diagnòstic estructural: Realitzem inspeccions detallades per avaluar l'estat de les estructures existents, identificar possibles danys o deterioraments i proposar solucions de reparació o reforç.
  • Assessorament en normatives i codis de construcció: Proporcionem assessorament expert sobre les normatives i codis de construcció aplicables, assegurant que els projectes compleixin els estàndards de seguretat i qualitat establerts.
  • Consultoria en rehabilitació i reforç estructural: Oferim assessorament especialitzat per a la rehabilitació i el reforç d'estructures existents, perllongant la seva vida útil i millorant la seva capacitat de resistència davant de càrregues i esdeveniments extrems.