DOGA PARTS – Construcció de nau logística

Logística, Recepció i entrega d'edificis, Serveis d'enginyeria

El projecte de construcció de la nau logística al Polígon de Can Parera de Castellolí (Anoia) per a l'empresa DOGA PARTS va ser dut a terme per l'empresa de construcció d'enginyeria industrial, Engind. L'objectiu del projecte era construir una nau logística amb una superfície construïda de 5100 m2 a una parcel·la de 9787 m2, que inclouria un mòdul d'oficines d'1 planta i aparcaments a la zona exterior. El lliurament del projecte es va establir en un termini de 9 mesos des del començament de la construcció.

Per dur a terme aquest projecte, Engind va desenvolupar un pla detallat que va incloure els passos següents:

  1. Preparació del terreny: Abans de començar la construcció de la nau, es va dur a terme la preparació del terreny. Això va incloure l'anivellament del sòl i la realització d'excavacions i rebliments necessaris per adequar el terreny a les necessitats del projecte.
  2. Fonamentació: Quan el terreny estava preparat, es va procedir a la fonamentació de la nau. Es van utilitzar pilons per garantir l'estabilitat de l'estructura i es va construir una llosa de formigó armat com a base per a la nau.
  3. Estructura metàl·lica: Un cop finalitzada la fonamentació, es va procedir a la construcció de l'estructura metàl·lica de la nau. Es van instal·lar columnes, bigues i cintres, seguint el disseny i planificació del projecte.
  4. Coberta i tancaments: A continuació, es va procedir a la instal·lació de la coberta i els tancaments de la nau. Es va utilitzar xapa d'acer galvanitzat per a la coberta i panells sandvitx per als tancaments. Això va permetre garantir la impermeabilitat i aïllament tèrmic de la nau.
  5. Instal·lacions elèctriques i de fontaneria: Un cop finalitzada l'estructura i tancaments de la nau, es va procedir a la instal·lació de les instal·lacions elèctriques i de fontaneria. S'hi van instal·lar les xarxes elèctriques, sistemes d'il·luminació, sistemes de ventilació i sistemes de climatització, entre d'altres.
  6. Mòdul d'oficines i aparcaments: A més de la nau, es va construir un mòdul d'oficines d'1 planta i es van habilitar aparcaments a la zona exterior. Es van utilitzar materials i dissenys similars als utilitzats a la nau per garantir la coherència estètica de tot el projecte.
  7. Acabats i detalls finals: Finalment, es va procedir a la realització dels acabats i detalls finals a la nau, mòdul d'oficines i aparcaments. Es van pintar les parets i es van instal·lar elements decoratius i de senyalització.

El projecte va ser completat en un termini de 9 mesos des de l'inici de la construcció, complint així els terminis establerts. La nau logística construïda per Engind és una estructura sòlida i funcional que compleix els estàndards de qualitat i seguretat exigits per al seu ús.

UBICACIÓ

Avinguda de la tecnologia 4

Castellolí (Anoia)

SUPERFÍCIE DE PARCEL·LA

9787 m2

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

5100 m2

TEMPS DE CONSTRUCCIÓ

9 MESOS