> Serveis d'Enginyeria Industrial

Tramitació de llicències d'activitat

El servei de Tramitació de Llicències d'Activitat és un component crucial en la implementació de projectes de construcció i enginyeria, ja que s'encarrega de gestionar i obtenir tots els permisos i les autoritzacions necessàries per dur a terme una activitat específica en un immoble o local. Aquest servei és essencial per garantir el compliment de la normativa local i nacional, així com per evitar possibles sancions o problemes legals.

Passos del procés

Alguns aspectes clau del servei de tramitació de llicències d'activitat de Engind inclouen:

Anàlisi de requisits

Engind realitza un estudi preliminar del projecte per identificar totes les llicències, permisos i autoritzacions necessàries per a lactivitat proposada. Això inclou la revisió de regulacions locals, estatals i nacionals, així com la normativa específica aplicable a lactivitat en qüestió.

Elaboració de documentació tècnica

L´empresa s´encarrega de preparar i presentar tota la documentació tècnica requerida per obtenir les llicències d´activitat. Això pot incloure plànols, estudis dimpacte ambiental, informes de seguretat i salut, avaluacions de risc, entre altres.

Coordinació amb organismes públics

Engind manté una comunicació fluida amb les autoritats competents, facilitant la presentació de la documentació i garantint que es compleixin els terminis establerts. A més, l'empresa s'encarrega de gestionar les possibles inspeccions i les visites tècniques que puguin ser necessàries.

Seguiment de tràmits

Engind fa un seguiment constant de l'estat de les sol·licituds de llicències i permisos, assegurant-se que s'avanci en el procés i es compleixin els terminis establerts. En cas de requerir-se informació addicional o modificacions a la documentació, l'empresa s'encarrega de realitzar els ajustaments necessaris.

Obtenció de llicències i permisos

Un cop aprovada la documentació, Engind s'encarrega d'obtenir les llicències i els permisos corresponents, assegurant-se que estiguin degudament formalitzats i registrats.

Assessorament legal i tècnic

Durant tot el procés, Engind ofereix assessorament legal i tècnic al client, resolent dubtes, aclarint consultes i proporcionant informació actualitzada sobre l'estat dels tràmits.

Projectes ambientals

Activitats dins de la Llei 20/2009

Segons on es classifica l'activitat té una tramitació diferent:

 • Annexos I.1 i I.2. Autorització ambiental amb avaluació d'impacte
  ambiental.
 • Annex I.3. Autorització ambiental amb autorització substantiva.
 • Annex II. Llicència ambiental.
 • Annex III. Comunicació
 • Annex IV. Normativa despectacles / Llicència ambiental.
Activitats dins de la Llei 18/2020

Si no es troba a la llei 20/2009:

 • Comunicació dinici amb certificat tècnic.
 • Comunicació d´inici amb certificat tècnic i projecte tècnic.
Altres reglamentacions especifiques
 • Focus d'emissió
 • Aigües residuals
  • Permís d'abocament
 • Residus
  • Alta Productes de Residus
  • Classificació del CERs
 • Sòls contaminants
  • Informe de situació del sòl (IPS)

Assegureu l'èxit del vostre negoci!

Deixa'ns encarregar-nos de totes les gestions per obtenir la teva llicència d'activitat de manera ràpida i eficient.

Per què comptar amb Engind per a la tramitació de llicències dactivitat?

construction icon 7 gray

Experiència

Engind té anys d'experiència en el camp de l'enginyeria industrial, cosa que vol dir que tenen un coneixement profund i una àmplia gamma d'habilitats en aquest àmbit.

construction icon 5 gray

Excel·lència tècnica

Engind s'esforça per mantenir un alt nivell d'excel·lència tècnica en tots els seus projectes, assegurant-se que s'utilitzin les darreres tecnologies i mètodes per assolir els millors resultats.

construction icon 1 gray

Satisfacció del client

Engind té com a objectiu garantir la satisfacció del client, cosa que significa que treballaran amb tu per entendre les teves necessitats i assegurar-se que els teus projectes es completin a temps i dins del pressupost.